Algemene voorwaarden

Welkom op de pagina waar je de Algemene Voorwaarden van Verbintis kunt doornemen. Mocht je vragen hebben over onze voorwaarden, dan horen we dat graag. Begripsomschrijvingen
1.1 Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Verbintis, gevestigd in Joure. Verbintis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder het nummer: 82816565
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en diensten van Verbintis wordt gesloten.
1.3 Producten en Diensten:
Website: een op naam van de opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet, bestaande uit digitale internetpagina’s, documenten, scripts en databases. Hieronder vallen tevens de productie, plaatsing, en promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en/of diensten.
Copywriting/bloggen: het schrijven van wervende en/of informatieve tekst voor commerciële en/of SEO doeleinden. Op de teksten en materialen die door Verbintis geschreven zijn bezit Verbintis het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan teksten, of delen daarvan, te delen met derden. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
Video - en fotografie inclusief muziek: op naam van de opdrachtgever gemaakte beelden voor intern en/of extern gebruik. Hieronder valt tevens de muziek op maat, voice-over en fotografie. Op alle beelden, muziek en opgenomen spraak / geluiden bezit Verbintis het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan video’s, of delen van een video, te delen met derden. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 
Visuele identiteit / Branding: het ontwikkelen van een visuele identiteit / huisstijl voor een opdrachtgever. Op alle creaties bezit Verbintis het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om ontworpen logo’s over te nemen. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
1.4 Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische post bevestigd, voor levering van één of meer producten of diensten van Verbintis.

Toepasbaarheid
2.1 Door toezegging van een overeenkomst schriftelijk of per elektronische post met Verbintis verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk of per elektronische post is afgeweken zijn onderstaande artikelen van toepassing op ieder aanbod, elke opdracht of overeenkomst van of met Verbintis.
2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor Verbintis niet bindend en zodoende niet van toepassing.

Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Verbintis zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Verbintis is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per elektronische post binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend en schriftelijk of per elektronische post ontvangen door Verbintis en de aanbetaling van 20% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
4.2 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Verbintis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Verbintis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Verbintis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Verbintis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verbintis is uitgegaan vandoor de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4 Verbintis kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Verbintis, of daarmee in strijd handelt.
5.5 Verbintis heeft tevens het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.Levering en levertijd
6.1 Met de diensten aangeduid op de offerte wordt zo spoedig mogelijk gestart natotstandkoming van de overeenkomst en na aanlevering van benodigd materiaal en/of gegevens.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Verbintis zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Verbintis is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten, die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever, terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren.
6.5 Verbintis is niet aansprakelijk voor de wijze waarop ingekochte beelden en/of teksten worden gebruikt/toegepast door de opdrachtgever.
6.4 Oplevering van alle producten geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de dienst.

Copyright
7.1 Al het door Verbintis vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verbintis niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten, dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Verbintis verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Verbintis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per elektronische post anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Verbintis hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Verbintis gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Verbintis behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Verbintis bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Verbintis op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Verbintis of het verbreken ervan – ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Verbintis.
8.2 Verbintis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Verbintis.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Verbintis slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Verbintis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen de vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.4 Verbintis aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de door Verbintis verstrekte producten en/of diensten op andere wijze worden gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien deze door de opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd of aangevuld.
8.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
8.6 De meningen en opinies die op de door Verbintis samengestelde webpagina’s, video’s, foto’s en teksten worden uitgedrukt, zijn niet de meningen en opinies van Verbintis.
8.7. Verbintis behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

Reclamaties
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten te melden aan Verbintis. Indien de klacht gegrond is, zal Verbintis deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Verbintis binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief reiskosten en 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever, die niet van tevoren zijn afgesproken en die resulteren in extra-werk, worden door Verbintis naar evenredigheid of uurtarief in rekening gebracht. Verbintis kan hiervoor, op verzoek van de opdrachtgever, vooraf een uren schatting afgeven, maar deze wordt altijd op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
10.3 De opdrachtgever is bij annulering van video en/of fotografie opnamedag(en) de volgende kosten verschuldigd:
Binnen één week voor aanvang van de opnamedag(en) wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht
Binnen twee weken voor aanvang van de opnamedag(en) wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht
Eerder dan twee weken voor aanvang van de opnamedag(en) worden er geen kosten in rekening gebracht

Betaling
11.1 Na bevestiging van de overeenkomst, schriftelijk of per elektronische post, krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Verbintis en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Verbintis volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 20% van het totaalbedrag van de offerte, exclusief reiskosten, als aanbetaling te voldoen.
11.3 De aanbetaling kan enkel worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Verbintis de gewenste diensten niet, of niet volgens de specificaties in de offerte, heeft geleverd.
11.5 Na afronding van de opdracht zal Verbintis een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag, verminderd met de reeds voldane aanbetaling.
11.6 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Verbintis allereerst een herinnering afgegeven (telefonisch of middels een email). Wanneer de opdrachtgever vervolgens de betaling weigert te voldoen en/of niet voldoet wordt een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door deNederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Wijziging van de algemene voorwaarden
12.1 Verbintis bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming vaneen termijn van dertig dagen na schriftelijke of per elektronische post bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig
13.1 Verbintis zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Verbintis.
13.2 Wanneer Verbintis bemiddelt bij een dienst voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die de partij waarmee wordt samengewerkt stelt. Verbintis is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van partners waarvoor diensten worden verstrekt.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na bevestiging, schriftelijk of per elektronische post, van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Verbintis zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogtestellen.
13.4 Verbintis is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Verbintis zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor de opdrachtgever afgeleverde website, video en/of foto.


Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatste wijziging: 16 februari 2024 | Verbintis